Kurumsal

KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

v.0


 

İçindekiler

1.    AMAÇ

2.    KAPSAM

3.    GÖREV ve SORUMLULUK

4.    TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.     Kişisel Veri İşleme İlkelerine Uygunluk

5.2.     Aydınlatma Yükümlülüğü

5.3.     Kişisel Verilerin İşlenme Şartları (Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri)

5.4.     Kişisel Verilerin Aktarımı

5.4.1.      Kişisel Verilerin Aktarım Şartları

5.5.     Envanter’e ve VERBİS’e ilişkin Yükümlülükler

5.6.     Veri Güvenliği’ne ilişkin Yükümlülükler

5.6.1.      Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

5.6.2.      Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

5.6.3.      Kişisel Verilerin Aktarılmasında Uyulacak Teknik ve İdari Tedbirler

5.6.3.1.      Kişisel Verilerin Aktarılmasında Alınan Teknik Tedbirler

5.6.3.2.      Kişisel Verilerin Aktarılmasında Alınan İdari Tedbirler

5.6.4.      Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

5.6.4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

5.6.4.2... Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

5.6.5.      Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

5.6.5.1...... Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

5.6.5.2. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

5.6.6.      Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

6.    KİŞİSEL VERİ İHLALİ HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

7.    Hayri Darende Kuyumculuk’YE YAPILACAK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURULARI

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ VE İMHASI

8.    KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

9.    GÜNCELLENME PERİYODU

 

1.     AMAÇ

İşbu Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası ( “Politika”), Hayri Darende Kuyumculuk. ( “Hayri Darende Kuyumculuk”)’nce kişisel veri işleme faaliyetlerine yönelik benimsenen ve uygulanan yöntemler ve kurallar konusunda açıklamalarda bulunmak amacı ile oluşturulmuştur.

2.     KAPSAM

İşbu Politika, Hayri Darende Kuyumculuk tarafından ve Hayri Darende Kuyumculuk adına kişisel veri işlenen tüm kişisel veri işleme süreçlerini kapsamakta olup Hayri Darende Kuyumculuk ve Hayri Darende Kuyumculuk adına veri işleyenler tarafından yönetilen tüm elektronik ve fiziki kişisel veri kayıt ortamları ile kişisel veri işleme süreçlerinde de bu Politika uygulanır.

Hayri Darende Kuyumculuk veya Hayri Darende Kuyumculuk adına veri işleyenler tarafından işlenen kişisel veri işleme süreçlerinde, kişisel verilerle birlikte özel nitelikli kişisel veri de işleniyorsa veya yalnızca özel nitelikli kişisel veri işleniyorsa bu durumda işbu Politika’ya ek olarak Hayri Darende Kuyumculuk Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası’nda yer alan kurallar da uygulanır.

3.     GÖREV ve SORUMLULUK

İşbu Politika’nın hazırlanması ve güncel tutulması ile Hayri Darende Kuyumculuk’deki faaliyetlerin Politika’ya uygun gerçekleştirildiğinin denetlenmesi işlerinden Hayri Darende Kuyumculuk KVK Ekibi sorumludur. Hayri Darende Kuyumculuk KVK Ekibi ve diğer sorumluların görev ve sorumluluklarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Unvan

Görev ve Sorumluluk

KVK Ekibi

Hayri Darende Kuyumculuk’deki kişisel veri işleme süreçlerinin Kanun’a, ikincil mevzuata, Kurul kararlarına ve rehberlerine uygun olarak işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması, buna ilişkin belirlenen kriter ve kuralların çalışanlara ve Hayri Darende Kuyumculuk adına veri işleyenlere duyurulması, çalışanların eğitimi ve farkındalığının arttırılması, özel nitelikli kişisel veri işlenen, muhafaza edilen ve aktarılan tüm faaliyetlerde veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması işlerinden sorumludur.

Ünite KVKK Temsilcisi

Biriminde kişisel veri işleme süreçlerinin Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.

KVK Yöneticisi

Kuruluşta kişisel veri işleme süreçlerinin Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Çalışanlar,

Kişisel veri işlerken Politika’daki kural ve talimatlara uygun olarak işlemek konusunda üzerine düşen faaliyetleri yerine getirirler ve gerekli durumlarda Ünite KVKK Temsilcisine bilgi verirler.

Veri İşleyenler ve ilgili diğer kişiler

Veri İşleyenler ve ilgili diğer kişiler de kişisel veri işlerken Politika’daki kural ve talimatlara uygun olarak işlemek konusunda üzerine düşen faaliyetleri yerine getirirler. Gerekli durumlarda KVK Yöneticisi’ne bilgi verirler. 

4.     TANIMLAR ve KISALTMALAR

Alıcı Grubu:

:

Hayri Darende Kuyumculuk’nin kişisel verileri aktardığı gerçek veya tüzel kişileri

Açık Rıza

:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

Anonim Hale Getirme

:

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini

Çalışan

:

Hayri Darende Kuyumculuk çalışanlarını

Envanter

:

Hayri Darende Kuyumculuk’nin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri

 

 

 

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

İlgili Kullanıcı

:

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da ünite hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

İrtibat Kişisi

:

Hayri Darende Kuyumculuk’nin Kanun ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerine ilişkin olarak Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla VERBİS’e kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt Ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

Kişisel Veri İşleme

:

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Kurum

:

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu

Kurul

:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

:

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini.

Politika

:

Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikasını

Silme

:

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin İlgili Kullanıcı’lar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini

Veri İşleyen

:

Hayri Darende Kuyumculuk’nin verdiği yetkiye dayanarak Hayri Darende Kuyumculuk adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.

Veri Kayıt Sistemi

:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

VERBİS

:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen sistem, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemini

Yok etme/Yok edilme

:

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

 

5.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Hayri Darende Kuyumculuk veya Veri İşleyenleri tarafından kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

5.1.  Kişisel Veri İşleme İlkelerine Uygunluk

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket edilir:

5.1.1.     Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edilir.

5.1.2.     İşlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme süreçlerinde gerekli tedbirler alınır. Kişisel verisi işlenen İlgili Kişi’ye verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma imkânı tanınır.

5.1.3.     Kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlarla, kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak için belirlenen meşru amaçlar dâhilinde işlenir.

5.1.4.     Kişisel veriler belirlenen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir. Bu kapsamda; en az veri işleme ilkesi uyarınca, kişisel veri işlenirken işleme amacı ile ilgili olmayan ve işleme süreci için işlenmesi gerekli/zorunlu olmayan hiçbir kişisel veri işlenmez.

5.1.5.     Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Bu süreler sona erdiğinde kişisel verilerin işlenmesine Kanun’da öngörülen yöntemler uyarınca son verilir. Kişisel verilerin imhasına ilişkin hususlar “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”nda belirlenir.

5.2.  Aydınlatma Yükümlülüğü

5.2.1.   Kanun’un 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü uyarınca Hayri Darende Kuyumculuk veya Veri İşleyenleri, kişisel veri işlemeden önce veya en geç işlenmesi sırasında aşağıdaki hususlarda İlgili Kişileri aydınlatır.

 • Veri sorumlusu olarak Hayri Darende Kuyumculuk’nın kimliği (Hayri Darende Kuyumculuk),
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • - Verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi,
  • İlgili Kişi’lerin Kanun’un 11. maddesinde yer alan hakları.

5.2.2.   Aydınlatmanın yapılmasında bir şekil şartı olmamakla birlikte, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ispat yükümlülüğü Veri Sorumlusu olarak Hayri Darende Kuyumculuk’de olduğundan, kişisel veri işleme süreci kurgulanırken aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için aşağıdaki ispatlayıcı önlemler alınır;

 • Aydınlatmanın ilgili kişiye basılı evrak ile yapılması halinde ilgili kişinin görebileceği alanlara asılır.
 • Aydınlatmanın ilgili kişiye sesli ortamda yapılması halinde “Hayri Darende Kuyumculuk olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz. Aydınlatma Metinlerimize ulaşmak için www.hayridarendekuyumculuk.com adresini ziyaret ediniz.” şeklinde band kaydı ilgili kişiye dinletilir.
 • Aydınlatmanın ilgili kişiye dijital ortamda yapılması halinde www.hayridarendekuyumculuk.com adresinde yayımlanır.

5.2.3.   Kişisel verilerin işlenme amaçlarının değişmesi durumunda İlgili Kişiler’e yeni kişisel veri işleme amacına ilişkin aydınlatma yapılır.

5.2.4.   Ayrıca, kişisel verilerin doğrudan ilgili kişilerden elde edilmediği durumlarda (örn. üçüncü kişi bir veri sorumlusundan kişisel veri alınması) da Hayri Darende Kuyumculuk tarafından aydınlatma yükümlülüğü;

 • Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 • Kişisel verilerin İlgili Kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 • Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada

yerine getirilir.

5.2.5.   Kanun m. 28 uyarınca ise, İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu olarak Hayri Darende Kuyumculuk’nın aydınlatma yükümlülüğü olmadığından aydınlatma yapılmaz. Ancak İlgili Kişi’nin kişisel verilerini alenileştirme amacı ile kişisel veri işleme amacı uyumlu olmalıdır. Bu nedenle aydınlatma yapılmasına ilişkin istisnaya tabi olunup olunmadığı hususunda tereddüt yaşanması halinde kişisel veri işleme sürecine başlamadan önce KVK Ekibi’ne veya hukuk müşavirliğine danışılır.

5.3.  Kişisel Verilerin İşlenme Şartları (Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri)

5.3.1.   Kişisel veriler ancak İlgili Kişinin “açık rızasının” varlığı halinde veya aşağıdaki işleme sebeplerinden birinin varlığı halinde ise açık rıza olmaksızın işlenebilir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Yukarıda işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olmaması halinde kişisel veriler işlenemez, bu işleme şartlarından biri başta mevcut olmasına rağmen sonradan ortadan kalkarsa ilgili kişisel veri işleme sürecine son verilir.

Kişisel veri işleme sürecinin hukuki sebebinin tespitinde tereddüt yaşanması halinde KVK Ekibi veya hukuk müşavirliğine danışılır.

5.3.2.   Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin olarak ise, Hayri Darende Kuyumculuk Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası’nda yer alan kurallar uygulanır.

5.4.  Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerin aktarımı, Hayri Darende Kuyumculuk veya Veri İşleyenleri tarafından Hayri Darende Kuyumculuk adına işlenen kişisel verilerin Hayri Darende Kuyumculuk dışındaki yurt içindeki veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere aktarımıdır.

Hayri Darende Kuyumculuk içindeki daireler arası kişisel veri aktarımı veya paylaşımı ise kişisel verilerin aktarımı sayılmadığından kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara tabi değildir.

5.4.1. Kişisel Verilerin Aktarım Şartları

5.4.1.1.  Kişisel veriler ancak İlgili Kişinin “açık rızasının” varlığı halinde veya aşağıdaki işleme sebeplerinden birinin varlığı halinde aktarılabilir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

5.4.1.2.  Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı ise ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre kişisel veriler;

 • İlgili Kişi’nin yurt dışına kişisel veri aktarımına ilişkin açık rıza vermesi veya
 • Kişisel verilerin açık rıza dışındaki diğer üçüncü kişilere aktarım şartlarından birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
  1. Yeterli korumanın bulunması,
  2. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması halinde

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumaya sahip ülkelere yapılacak aktarımlar için bu ülkenin Kurul tarafından ilan edilen (eğer ilan edilmişse) “yeterli korumaya sahip ülkeler” arasında yer alıp almadığı kontrol edilir.

Özel nitelikli kişisel verlierin aktarımına ilişkin olarak ise Hayri Darende Kuyumculuk Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası’nda yer alan kurallar uygulanır.

5.5.  Envanter’e ve VERBİS’e ilişkin Yükümlülükler

Hayri Darende Kuyumculuk kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilere Envanter’de yer verir. Envanter güncel tutulur. Hayri Darende Kuyumculuk’nin mevcut kişisel veri işleme süreçlerinde bir değişiklik olması halinde Envanter’de ilgili kişisel veri işleme süreci uygun şekilde güncellenir.

Hayri Darende Kuyumculuk’de yeni bir kişisel veri işleme sürecine başlanacak olması halinde; Ünite KVKK Temsilcisi tarafından veri işleme talebi KVKK Ekibine bildirilir. KVKK Ekibi gerekli değerlendirmeyi gerçekleştirdikten sonra, durumu KVKK Yöneticisi’ne bildirir. KVKK Yöneticisi değişiklik talebini ve KVKK Ekibinin değerlendirmesini inceleyerek gerekli görürse hukuk görüşünü de alarak duruma göre veri işleme talebinin VERBİS’e işlenmesi için, İrtibat Kişisi’ne bildirir. Bu durumda veri işlenmesine başlanmasından itibaren 7 gün içerisinde İrtibat Kişisi tarafından VERBİS’e işlenir.

Envanter’de yapılacak değişikliğin Hayri Darende Kuyumculuk’nin VERBİS’e beyan etmiş olduğu kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilerde değişiklik yapılmasını gerektirip gerektirmediği ilgili kişisel veri işleme sürecini yürüten Ünite KVKK Temsilcisi tarafından kontrol edilir. VERBİS’e beyan edilen bilgilerde güncelleme yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde değişiklik, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde KVK Yöneticisi tarafından İrtibat Kişisi aracılığıyla VERBİS’e işlenir. KVK Yöneticisi, bu değişikliğe ilişkin olarak ihtiyaç duyması halinde KVK Kurulu’na veya hukuk görüşü alabilir.

5.6.  Veri Güvenliği’ne ilişkin Yükümlülükler

Hayri Darende Kuyumculuk, kişisel verileri işlerken:

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

Bu tedbirler aşağıdaki gibidir:

5.6.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 

Hayri Darende Kuyumculuk bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

Alınan teknik ve idari tedbirlerin uygulandığı her yıl Mart ayında yapılan periyodik iç tetkiklerle kontrol edilir ve raporlanır.

Teknik konularda alanında eğitim görmüş ya da yetişmiş personel istihdam edilmektedir.

5.6.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler 

Hayri Darende Kuyumculuk tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği kapsamında farkındalık çalışmaları ve farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.
 • Hayri Darende Kuyumculuk ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.

5.6.3. Kişisel Verilerin Aktarılmasında Uyulacak Teknik ve İdari Tedbirler

Hayri Darende Kuyumculuk, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. 

5.6.3.1.   Kişisel Verilerin Aktarılmasında Alınan Teknik Tedbirler

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Yüksek boyutlu dosya aktarımları için SFTP özelliği bulunan dosya paylaşım platformları kullanılmaktadır.

5.6.3.2.   Kişisel Verilerin Aktarılmasında Alınan İdari Tedbirler

Kişisel verilerin aktarılacağı Alıcı Grubu ile kişisel veri işleme sözleşmesi imzalanır.

5.6.4. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Hayri Darende Kuyumculuk, Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim sağlanması, paylaşılması veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için uygulama gerekliliği ve maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri alır.

5.6.4.1.   Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

Hayri Darende Kuyumculuk tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Erişim yetkileri sınırlandırılmıştır ve yetkiler periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim tetkiklerle kontrol edilerek ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek düzeltici faaliyet çerçevesinde gerekli çözüm üretilmektedir.
 • Kötücül yazılım koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
 • ç- Teknik konularda alanında eğitim görmüş ya da yetişmiş personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

5.6.4.2.   Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

Hayri Darende Kuyumculuk tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği kapsamında farkındalık çalışmaları ve farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.
 • İş birimi ve süreç bazında yetki matrisleri hazırlanmış ve yetkilendirmeler yetki matrisine göre yapılmışır. Verilen yetkiler düzenli olarak kontrol edilerek yetki matrisinin güncel tutulması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • ç- Hayri Darende Kuyumculuk tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı Alıcı Grubu ile imzaladığı sözleşmelere Kanun’a uyumluluk için gerekli tedbirlerin alındığına ve gerektiğinde Hayri Darende Kuyumculuk’nin belirlediği politikaların uygulandığına dair denetim uygulanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

5.6.5. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Hayri Darende Kuyumculuk, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve veri bütünlüğünün bozulmaması, yetkisiz erişimlerin engellenmesi, hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini ve kaybolmasını önlemek için uygulama gerekliliği ve maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

5.6.5.1.   Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

Hayri Darende Kuyumculuk tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda alanında eğitim görmüş ya da yetişmiş personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel Verinin saklandığı alanlara göre fiziksel ya da yazılımsal güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim altyapısı üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri yapılmakta, yapılan test sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar düzeltici faaliyet kapsamında giderilmektedir. Alınan teknik ve idari tedbirlerin uygulandığı periyodik iç tetkiklerle kontrol edilir ve raporlanır.
 • ç- Kişisel Veriler’in olası kontrosüz kaybedilmesi ya da bozulması riskine karşı hukuka uygun bir biçimde yedekleme sistemi kullanılmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara yetki matrisine göre erişim verilerek ve veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

5.6.5.2.   Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

Hayri Darende Kuyumculuk tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar için Kanun ve Bilgi Güvenliği kapsamında farkındalık çalışmaları ve farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.
 • Hayri Darende Kuyumculuk tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere Kanun’a uyumluluk için gerekli tedbirlerin alındığına ve gerektiğinde Hayri Darende Kuyumculuk’nin belirlediği politikaların uygulandığına dair denetim yapılacağı eklenmektedir.

5.6.6. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Hayri Darende Kuyumculuk, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak periyodik iç tetkikler gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır. İç tetkik ile tespit edilen uygunsuzluklar ve riskler düzeltici faaliyet kapsamında değerlendirilerek önleyici faaliyetler uygulanmaktadır.

6.     KİŞİSEL VERİ İHLALİ HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Hayri Darende Kuyumculuk tarafından, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, KVK Kurulu’nun karar ve yönetmeliklerinde yer alan kurallar ve talimatlar uygulanır.

7.     HAYRİ DARENDE KUYUMCULUK’A YAPILACAK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURULARI

İlgili Kişiler, Hayri Darende Kuyumculuk’ye başvurarak Kanun’un 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını ileri sürebilir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ VE İMHASI

Hayri Darende Kuyumculuk, Kişisel Veriler’i süresiz olarak değil, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Hayri Darende Kuyumculuk’nin her bir kişisel veri işleme süreci ile ilgili olarak:

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Hayri Darende Kuyumculuk Envanter’inde,
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e girilen kayıtlarda,
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Hayri Darende Kuyumculuk Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında

yer alır.

Hayri Darende Kuyumculuk, Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel veriler imha edilirken Hayri Darende Kuyumculuk Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda yer alan kural ve talimatlara uygun hareket edilir.

8.     KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kişisel Veri Kategorisi

Açıklama

Kimlik Bilgisi

 

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, imza bilgisi vb. bilgiler.

İletişim Bilgisi

İlgili Kişi hakkındaki telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi iletişim bilgileri.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

İlgili Kişi hakkındaki fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

Finansal Bilgi

 

İlgili Kişi hakkındaki her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, gelir bilgisi gibi veriler.

Görsel/İşitsel Bilgi

 

İlgili Kişi hakkındaki fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

Özlük Bilgisi

 

İlgili Kişi hakkındaki özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Eğitim Bilgisi

İlgili Kişi hakkındaki Diploma bilgileri, okuduğu okul bilgileri, dil bilgileri.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

İlgili kişinin adli sicil kayıt bilgileri.

Sağlık Bilgileri

İlgili kişinin sağlık raporları, tahlil bilgileri, kan grubu bilgisi.

 

9.     GÜNCELLENME PERİYODU

Hayri Darende Kuyumculuk, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda veya herhangi bir nedenle ihtiyaç duyması halinde işbu Politika’yı değiştirebilir, güncelleyebilir.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir, değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki tabloya işlenir ve Politika’nın güncel versiyonu KVK Ekibi’nin belirlediği yetkili tarafından Hayri Darende Kuyumculuk bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu, işlendiği veya aktarıldığı sistemleri kullanan / yöneten birimler, çalışanlar ve ilgili diğer kişilere duyurulur.

No

Tarih

Açıklama ve Yapılan Değişiklikler

v.1

 

Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası yayımlandı.

v.2