Kurumsal

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Belediye Caddesi No: 1 Merkez/Kastamonu adresinde mukim Hayri Darende Kuyumculuk (“Darende Kuyumculuk” veya “Kurum”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışma arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

         1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Darende Kuyumculuk ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 •     Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kimlik Seri Numarası, Ehliyet Bilgisi, İmza,
 •     Finansal Bilgileriniz: Iban Numarası, Hesap Numarası, Fatura Tutar Bilgisi, Banka Bilgisi,
 •     İletişim Bilgileriniz: Adres, Telefon Numarası, Mail Adresi, 
 •     Müşteri İşlem Bilgileri: Ürün Gram Bilgisi,
 •     Eğitim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi,
 •     Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf.

 

         2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Darende Kuyumculuk ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

 •   Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 •   İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 •   İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 •   Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 •   Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuka uyum sürecinin yürütülmesi

 

        3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde bankalara, hizmet alımı yapılan mali müşavirlik firmasına aktarılabilecektir.

Zorunlu olduğu hallerde; kolluk kuvvetlerine, kanunen görmekte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilmektedir.

 

        4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Darende Kuyumculuk kişisel verilerinizi Kurumumuzla iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 •     Açık rızanızın bulunması,
 •     5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 •     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 •     Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 •     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 •     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 

 •     Açık rızanızın bulunması,
 •     Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 •     Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

 

        5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 •     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •     Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •     Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

        6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; info@hayridarendekuyumculuk.com mail adresimize veya Kurum adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile kurumumuza yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.